četvrtak , 25 априла 2024
Početna / Poljoprivreda / Mladim poljoprivrednicima do 1,2 miliona

Mladim poljoprivrednicima do 1,2 miliona

 

 

Konkurs za dodelu do 1.200.000 dinara mladim poljoprivrednicima u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna, raspisuje konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2017 godini.

Vrste programa i podsticaja

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

1) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
4) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.
Podsticaji za investicije u primarnu biljnu proizvodnju
1) nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
2) nabavku nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
3)nabavku novih mašina i opreme za obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/đubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport;
4) nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru;
5) nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.
Podsticaji za investicije u primarnu stočarsku proizvodnju
1) nabavku nove opreme i mehanizacije za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
2) nabavku nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;
3) nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
4) nabavku kvalitetnih priplodnih grla;
5) nabavku nove opreme za ribnjake;
6) nabavku nove opreme za pčelarstvo;
7) nabavku nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja.

Podsticaji za investicije u preradu mleka

1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;
3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika.
Podsticaji za investicije u preradu voća i povrća
1) nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
2) nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
3) nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
4) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
5) nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
6) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
7) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona.

Prihvatljive investicije

Investicije za koje se odobravaju podsticaji date su Prilogu 1 – Podsticaji za investicije u okviru programa koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Pravo na podsticaje za investicije u primarnu biljnu proizvodnju i pravo na podsticaje za investicije u primarnu stočarsku proizvodnju ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru;
2) na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života, a najviše 40 godina života.
Pravo na podsticaje za investicije u preradu mleka i pravo na podsticaje u preradu povrća i voća ostvaruje preduzetnik pod uslovom da:
1) je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru;
2) je upisan u Registar privrednih subjekatai nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru;
3) u Agenciji za privredne registre:
(1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
(2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;
(3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.
4) na dan podnošenja prijave na Konkurs ima navršenih 18 godina života, a najviše 40 godina života.
Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje
Lica ostvaruju pravo na podsticaje ako:
1) nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
3) za investiciju, za koju podnosi prijavu na konkurs, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
4) je izmirilo dospele poreske obaveze;
5) nije započelo realizaciju investicije koja je predmet prijave u skladu sa Pravilnikom i Konkursom;
6) dobavljač i podnosilac prijave ne predstavljaju povezana lica;
7) pomestu na Rang listi postoje raspoloživa sredstva za ostvarivanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Konkursom.

Prijava na konkurs

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na konkurs na Obrascu – Prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Podnosilac prijave na konkurs može podneti samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini.

Prijava na konkurs može obuhvatiti jedan ili više podsticaja odnosno jednu ili više investicija.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac prijave na konkurs sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

„Prijava na Konkurs za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2017. godini”, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Rok za podnošenje prijave

Prijava na konkurs podnosi se u roku od 8. maja do 8. juna 2017. godine.

Forma dokumentacije uz prijavu

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz prijavu na konkurs ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs treba da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako Pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Opšta dokumentacija uz prijavu

1) predračun za nabavku investicijeiz Priloga 1, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave;
2) izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem prijave na konkurs, datu u Prilogu 2 – Izjava dobavljača, koji je odštampan uz Pravilnik i Konkurs i čini njihov sastavni deo;
3) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležne poreske uprave;
4) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
5) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca prijave na Konkurs;
6) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave na konkurs da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
7) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac prijave ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.
Ako je podnosilac prijave na konkurs preduzetnik, pored osnovne dokumentacije dostavlja i:
1) izvod iz Registra privrednih subjekata;
2) potvrde Agencije za privredne registre da:
(1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,
(2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa,
(3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Bodovanje i rangiranje prijava

Ako nakon administrativne obrade prijava na Konkurs ukupni zahtevani iznos podsticaja po svim prijavama koje ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na podsticaje prelazi ukupna raspoloživa sredstva opredeljena Konkursom, Uprava sprovodi postupak bodovanja i rangiranja urednih prijava.

Kriterumi rangiranja prijava na Konkurs dati su u Tabeli – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na konkurs u svrhu rangiranja.

Dokumentacija za rangiranje

Uz prijavu na konkurs podnosilac prijave, dostavlja dokaz o ispunjenosti određenog elementa rangiranja, i to:

1) overenu kopiju diplome ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju iz stručne oblasti biotehničke nauke na studijama prvog i drugog stepena (inženjer poljoprivrede, strukovni inženjer poljoprivrede, dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede) ili stručne oblasti tehnološko inženjerstvo – odsek za prehrambenu tehnologiju na studijama prvog i drugog stepena (inženjer tehnologije, strukovni inženjer tehnologije, dipl. inženjer tehnologije, master inženjer tehnologije, specijalista inženjer tehnologije, specijalista struk. inženjer tehnologije) ili naučne oblasti veterinarske nauke na studijama prvog i drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu
2) dokaz o završenoj srednjoj stručnoj školi u četvorogodišnjem trajanju, poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog smera;
3) potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o trajanju perioda nezaposlenosti;
4) potvrdu nadležnog organa da podnosilac prijave ima svojstvo osiguranika fonda za PIO poljoprivrednika;
5) bilans uspeha za prethodnu poslovnu godinu odnosno bilanse uspeha za najmanje dve prethodne poslovne godineu odnosu na godinu u kojoj se podnosi prijava na konkurs;
6) izjavu o broju članova uže porodice koji žive u istom domaćinstvu sa podnosiocem prijeve, datu u Prilogu 3 – Izjava podnosioca prijave na konkurs o broju članova uže porodice, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako podnosilac ne dostavi urednu dokumentacijuza rangiranje, smatra se da prijava ne ispunjava određeni elemenat rangiranja koji se dokazuje ovom dokumentacijom.
Rang lista

Ako više prijava ima isti broj bodova prema elementima za rangiranje, prednost na Rang listi ima prijava koja je ranije podneta, a ako su prijave podnete istog dana i u isto vreme prednost ima prijava koja je ranije primljena u Upravi.

Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli Uprave, kao i na zvaničnim internet stranicama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Uprave.

Rešenje o odobravanju prava na podsticaje

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje na osnovu Rang liste a do utroška raspoloživih sredstava opredeljenih

Konursom i utvrđenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rešenjem se odobrava podnosiocu prijave da u roku koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje prihvatljivu investiciju iz predračuna i podnese Upravi propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost prihvatljive investicije predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.200.000 dinara.

Preporuka

Veliko priznanje Milanu Mirčiću, nagrada grada Beograda

Mladenovčanin Milan Mirčić dobio je danas veliko priznanje, nagradu grada Beograda za 2023 godinu iz …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *