ponedeljak , 4 марта 2024
Početna / Vesti / Rehabilitacija terena u naselju 25 Maj

Rehabilitacija terena u naselju 25 Maj

Gradska opština Mladenovac raspisala je javnu nabavku za izvodjenje radova na rehabilitaciji sportskog terena u naselju 25 Maj

 

 

Javna nabavka male vrednosti – izvođenje radova na rehabilitaciji sportskog terena
Naručilac: Gradska opština Mladenovac
Adresa: Janka Katića br. 6
Mesto: 11400 Mladenovac(Varoš)
Internet stranica: www.mladenovac.rs
Šifra delatnosti: 8411
Matični broj: 07049234
PIB: 102152909
Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama
(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) gradska opština Mladenovac objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti

Predmet javne nabavke: izvođenje radova na rehabilitaciji sportskog terena u naselju 25. Maj.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke (ORN): 45212290 – radovi na popravci i održavanju sportskih objekata.

Predmet javne nabavke je oblikovan u dve partije:

Partija 1 – Nabavka izvođenja radova na sanaciji postojeće podloge sportskog terena

Partija 2 – Nabavka izvođenja radova na izradi gumirane podloge na prethodno saniranoj podlozi sportskog terena

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci

Uslovi za učestvovanje u postupku:

Pravo učešća u postupku javne nabavke male vrednosti imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove propisane članom 75. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđači dokazuju ispunjenost uslova propisanih članom 75. Zakona o javnim nabavkama, dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama.

Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se vršiti na osnovu kriterijuma: „najniža ponuđena cena“.

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije:

Konkursna dokumentacija se preuzima sa Portala javnih nabavki na sajtu portal.ujn.gov.rs, a ista se istovremeno objavljuje i na internet stranici Naručioca www.mladenovac.rs

Konkursna dokumentacija se može preuzeti i na adresi: Gradska opština Mladenovac, ul. Janka Katića br.6, 11400 Mladenovac, kancelarija br. 3.

Podnošenje ponuda:

Ponude se mogu dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Ponuda za nabavku izvođenja radova na rehabilitaciji sportskog terena u naselju 25. Maj, za Partiju ________, JNMV br. 3.1/2017» „NE OTVARATI“ najdalje do 18.5.2017. godine do 12,00 časova, na adresu gradska opština Mladenovac, Komisija za javnu nabavku gradske opštine Mladenovac.

Na poleđini koverte treba da bude napisan naziv i adresa ponuđača, broj telefona i osoba za kontakt.

Blagovremenom ponudom smatraće se ona koja je do navedenog roka pristigla kod naručioca.

Ponude primljene posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim.

Neblagovremene ponude neće se razmatrati i biće vraćene podnosiocu neotvorene.

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda obaviće se u danu isteka za dostavljanje ponuda, odnosno 18.5.2017. godine sa početkom u 12,15 časova.

Postupku javnog otvaranja ponuda mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica, a aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača koji dostave punomoćje ponuđača.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

Naručilac će odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci doneti najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Odluka se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.

Kontakt:

Za bliže informacije obratite se pismenim putem na mejl: amatejic@mladenovac.rs
U Mladenovcu, dana 10.5.2017. godine

 

Izvor: Mladenovac.rs

Preporuka

Kardjordje oštećen protiv Vojvodine

Nema samo na terenima muškog fudbala u Srbiji velikih propusta sudija. Tako je bilo i …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *