nedelja , 28 маја 2023
Početna / Vesti / Pomoć do 200.000,00

Pomoć do 200.000,00

 

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava, namenjenih ekonomskom osnaživanju, kroz dohodovne aktivnosti porodičnih domaćinstava izbeglica, koje borave na teritoriji GO Mladenovac 5 (pet) grantova.

 

Na osnovu člana 10. stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica koje imaju prebivalište-boravište na teritoriji GO Mladenovac, broj III-08-561-1-01/2017. od 31.5.2017.godine, Komisija objavljuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA, NAMENJENIH EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU, KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA IZBEGLICA, KOJE BORAVE NA TERTORIJI GO MLADENOVAC 5 (pet) GRANTOVA.

Pomoć se daje kao jednokratna i bespovratna, u robi i materijalu, pojedinačne vrednosti do 200.000 dinara.

Pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i koje imaju prijavu boravišta/prebivališta na teritoriji GO Mladenovac, i ukoliko podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju sledeće uslove:

1. USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:
1. izbeglički status i to:
-da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili
-da im je prestao status izbeglice jer su stekli državljanstvo Republike Srbije
(NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
2. da imaju imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine Mladenovac;
3. da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
4. da nisu korisnici pomoći u projektima ekonomskog osnaživanja više od tri puta (uključujući i ovaj javni poziv);
5. ukoliko su bili korisnici pomoći u ekonomskom osnaživanju da su isti namenski koristili;
6. da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
7. da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;
8. da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:
Za poljoprivednu delatnost i stočarstvo da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata;
Za zanatsku ili uslužnu delatnost da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnost i
Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.
II MERILA ZA IZBOR KORISNIKA

Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao Podnosilac prijave ostvari, a prema sledećim merilima:
1) Da aktivnost za koju je pomoć tražena doprinosi ekonomskom
osnaživanju porodičnog domaćinstva – 10 bodova
2) Da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova
ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje – 10 bodova
3) Da ima prethodno iskustvo u obavljanju aktivnosti – 10 bodova
4) Da poseduje znanje i veštine za obavljanje aktivnosti – 10 bodova
5) Da ima registrovanu delatnost ili pokreće aktivnost – Pomoć koristi prvi put
– 20 bodova
– Da je korisnik Pomoći – drugi put – 15 bodova
– Da je korisnik Pomoći – treći put – 10 bodova
7) Jednoroditeljsko domaćinstvo/porodica sa detetom/decom do 18 godina i /ili studentom do 26 godina – 10 bodova
8) Žena nosilac domaćinstva – 10 bodova
Podnosilac prijave za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:

1. Popunjen i potpisan obrazac prijave;
2. Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane)/ Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa
(NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
3. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);
4. Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo – za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
5. Izjavu overenu u organu uprave ili sudu da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
6. Dokaz o prihodima:
Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave nezaposlen i da nema prihode;
Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
7. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 5) ovog stava (dokazi o prihodima);
8. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
9. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
9. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
potvrda o smrti bračnog druga;
rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
10. Potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;
11. Potvrda da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;
12. Dokaz da ima registrovanu delatnost;
13. Dokaz da pokreće aktivnost:
(1) da je registrovao i pokreće novu aktivnost,
(2 )izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

Dokazi se podnose u fotokopijama, a originalna dokumenta se proveravaju od strane Komisije u koliko se za to ukaže potreba.

Zahtevi koji su neblagovremeni, se neće razmatrati.

Komisija donosi odluku o dodeljivanju pomoći, na osnovu broja ostvarenih bodova.

Zahtev za dodelu pomoći sa celokupnom dokumentacijom može se podneti od 01.6.2017.godine do 30.6.2017.godine na pisarnici Gradske opštine Mladenovac.
Za bliže informacije, možete se obratiti kancelariji Povereništva za izbeglice i migracije, telefon 011/8241-653.

Broj III-08-561-1-02/2017. od 31.5.2017.godine.
ZAMENIK
PREDSEDNIKA KOMISIJE
Jovica Kostić

 

Preporuka

Najnoviji modeli traktora i poljomehanizacije na Sajmu poljoprivrede(video)

Posetili smo Sajam poljoprivrede u Novom Sadu, Jubilarni 90-ti predstavio je najnovije modele traktora i …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *