sreda , 29 maj 2024
Početna / Poljoprivreda / Novine u izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu

Novine u izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu

Z A K O N

O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
(Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 80/17 od 29. avgusta 2017. godine)
Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”,
br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/15), u članu 1. stav 4. posle reči:
„pravno lice” dodaju se zapeta i reči: „osim ako ovim zakonom nije drugačije
određeno u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između
Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike
Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br.
83/08 i 12/14 – u daljem tekstu: Sporazum)”.

Član 2.

U glavi V. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta, u odeljku 2.
Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, naziv pododeljka
2.2. Promet poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini menja se i glasi:
„2.2. Promet poljoprivrednog zemljišta”.

Član 3.

Posle člana 72d dodaju se naziv člana i član 72đ, koji glase:
„Uslovi za promet poljoprivrednog zemljišta
u privatnoj svojini

Član 72đ

Državljanin države članice Evropske unije poljoprivredno
zemljište u privatnoj svojini, polazeći od Sporazuma, može steći pravnim
poslom uz naknadu ili bez naknade pod uslovima propisanim ovim zakonom.
Poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini lice iz stava 1.
ovog člana može steći ako:
1) je najmanje deset godina stalno nastanjeno u jedinici lokalne
samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta;
2) obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je
predmet pravnog posla uz naknadu ili bez naknade;
3) ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom
statusu kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj bez prekida najmanje
deset godina;
4) ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje
poljoprivredne proizvodnje.
Predmet pravnog posla iz stava 1. ovog člana može da bude
poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini ako:
1) nije poljoprivredno zemljište koje je u skladu sa posebnim
zakonom određeno kao građevinsko zemljište;
2) ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima;
3) ne pripada ili se ne graniči sa vojnim postrojenjem i vojnim
kompleksom i ne nalazi se u zaštitnim zonama oko vojnih postrojenja, vojnih
2
kompleksa, vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture, niti pripada i ne
graniči se sa teritorijom Kopnene zone bezbednosti.
Predmet pravnog posla iz stava 1. ovog člana ne može da bude
poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini koje se nalazi na udaljenosti do
10 km od granice Republike Srbije.
Lice iz stava 2. ovog člana može steći u svojinu najviše do 2 ha
poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, ako su ispunjeni uslovi
propisani ovim zakonom.
Ispunjenost uslova iz st. 2-4. utvrđuje ministar nadležan za
poslove poljoprivrede.
Odredbe stava 4. ovog člana ne primenjuju se u slučaju povraćaja
imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete
imovine bivšim vlasnicima.
Dužina perioda propisana u stavu 2. tač. 1)–3) ovog člana
utvrđuje se počevši od dana početka primene ovog zakona.
Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog
zemljišta u privatnoj svojini koje je predmet pravnog posla iz stava 1. ovog
člana.
Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.
Komisiju iz stava 10. ovog člana obrazuju zajednički ministar
nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.
Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar
nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i
postupak prava preče kupovine.
Pravni posao iz stava 1. ovog člana kojim se vrši promet
poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini zaključen suprotno odredbama
ovog zakona, ništav je.”
Član 4.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
„Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. septembra 2017.

Preporuka

OŠ Sveti Sava i Momčilo Živojinović dobile na poklon rekvizite i lopte

Grede, strunjače, kozlić, odskočne daska, lopte i još neke rekvizite doneo je danas Ministar sporta …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *