ponedeljak , 15 jul 2024
Početna / Poljoprivreda / Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Na osnovu člana 64a stav 27. i člana 80. tač. 12a) i 12b) Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr.
zakon, 41/09, 112/15 i 80/17),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi
PRAVILNIK
O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA
O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
– Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 111/17 od 11. decembra 2017. godine –
Član 1.
U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na
korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik
RS”, broj 16/17), u članu 2. tačka 3) menja se i glasi:
„3) uslovno grlo jeste životinja ili skup životinja težine 500 kg
računajući najveću težinu proizvodne kategorije, a koje se utvrđuje u skladu sa
koeficijentima datim u Prilogu 1 – Tabela koeficijenata za obračun domaćih
životinja u uslovna grla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov
sastavni deo;ˮ.
Član 2.
U članu 4. tačka 15) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.
Posle tačke 15) dodaje se tačka 16), koja glasi:
„16) utvrđuje prosečna postignuta cena zakupa po hektaru, koja se
u jedinicama lokalnih samouprava u kojima je javno nadmetanje sprovedeno u
više krugova dobija obračunom proseka cena postignutih u svim krugovima
javnog nadmetanja održanog u prethodnoj agroekonomskoj godini.ˮ.
Član 3.
U članu 6. stav 4. zapeta i reči: „koji je od odštampan uz ovaj
pravilnik i čini njegov sastavni deo” brišu se.
Član 4.
Prilog 2 – Tabela koeficijenata za obračun uslovnih grla u
površinu poljoprivrednog zemljišta, koji je odštampan uz Pravilnik o
uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog
zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/17) i čini
njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom 2 – Tabela koeficijenata za
obračun uslovnih grla u površinu poljoprivrednog zemljišta, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018.
godine.
Broj: 110-00-22/2017-09

MINISTAR
Branislav Nedimović

Preporuka

Turnir u Velikoj Ivanči, prijavljivanje do petka

Prijavljivanje ekipa za turnir u malom fudbalu u Velikoj Ivanči, koji se igra 10 put, …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *