nedelja , 21 априла 2024
Početna / Ostalo / Javni konkurs – sufinansiranje programa Udruženja za 2017. godinu
infom.rs

Javni konkurs – sufinansiranje programa Udruženja za 2017. godinu

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 13. фебруара 2017. године, на основу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног  интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), члана 37. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13) и члана 6. Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 3/16 и 5/17), расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за суфинансирање програма од јавног интереса
које реализују Удружења у 2017. години
из буџета градске општине Младеновац

Средства која се додељују на основу јавног конкурса за суфинансирање програма удружења из буџета градске општине Младеновац у 2017. години, опредељена Одлуком о буџету градске општине Младеновац за 2017. годину („Службени лист града Београда“, број 135/15), износе 4.200.000,00 динара.

Средства која се одобре за реализацију програма су наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма.

Средства намењена удружењима додељују се за реализацију програма из следећих области:

1.социјалне заштите
2.борачко-инвалидске заштите
3.заштите лица са инвалидитетом
4.друштвене бриге о деци
5. заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије
6.подстицање наталитета
7.помоћи старима
8.здравствене заштите
9.заштите и промовисања људских и мањинских права
10.образовања, науке и информисања
11.заштите животне средине
12.одрживог развоја
13.заштите животиња
14.заштите потрошача
15.борбе против корупције
16.активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
17.развоја локалне заједнице
18.подстицања и развоја привредних делатности (туризам, угоститељство, стари и ретки занати, задругарство и др.),
19.програма за омладину
20.афирмисања демократизације локалне самоуправе
21.развоја цивилног друштва
22.волонтерства
23.заштите и помоћи лицима леченим од болести зависности
24.афирмисања начела родне равноправности и развијање политике једнаких могућности
25.активности пензионерских организација
26.хуманитарних програма и других програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе градске општине Младеновац.

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су регистрована на територији градске општине Младеновац, односно имају седиште или огранак и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: удружења), с тим да програмске активности реализују на територији градске општине Младеновац.

Предмет финансирања по расписаном јавном конкурсу не могу бити програми који доносе профит удружењима, заговарају насиље, нетолерантност  или  било коју врсту дискриминације.

Средства из буџета градске општине Младеновац се могу одобрити за суфинансирање не више од два програма истог удружења у току буџетске године и то у износу до 80% од вредности програма.

Удружење је дужно да обезбеди сопствено новчано учешће најмање у висини од 20%, од вредности програма.

Износ средстава додељених јавним конкурсом, за појединачни програм неће бити мањи од 20.000,00 динара, ни већи од 420.000,00 динара.
Пријава на јавни конкурс се подноси најкасније 30 дана пре почетка реализације програма, а изузетно, у оправданим ситуацијама по оцени Комисије, и краће.
Програм се мора реализовати најкасније до 1. децембра 2017. године.

Средства за изабране програме удружења морају се оправдати до краја 2017. године.

Прихватљиви трошкови укључују: трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију програма; трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, оглашавање, штампање, трошкови организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажованих лица; трошкове ПДВ-а и други трошкови које утврди Веће градске општине Младеновац.

Неприхватљиви трошкову су: дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне камате, ставке које се већ финансирају из других пројеката, куповина земље или зграда или реновирање просторија, и други трошкови које утврди Веће градске општине Младеновац.

Обавезна конкурсна документација садржи:

– пријавни образац;
– образац описа програма и буџета;
– оверену фотокопију решења о упису организације у Регистар (надлежни орган по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у пегистар надлежног органа);
– оверену фотокопију оснивачког акта (Статута);
– потврду пословне банке да рачун подносиоца пријаве није у блокади и копију завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од Поште)
– потписану и оверену изјаву о висини учешћа сопствених средстава, односно, висини учешћа других субјеката у реализацији програма.

Критеријуми за оцењивање програма су:

– референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост ( 5-30 поена);
– циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи (5-25);
– оправданост буџета пројекта (4-20);
– законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства буџета градске општине Младеновац и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе (2-15);
– сарадња са другим субјектима у реализацији програма (1-10).

Максимални укупни број бодова је 100.

Програм који је вреднован са мање од 50 поена неће бити предмет избора за доделу средстава.
Сваком програму Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће утврдити листу вредновања и рангирања пријављених програма у року не дужем од 15 дана од дана подношења пријаве на конкурс.

Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници градске општине Младеновац, огласним таблама Управе градске општине Младеновац и може бити објављенa у локалним  средствима јавног информисања.

На листу из претходног става, учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 5 дана од дана његовог пријема и иста је коначна, након чега Комисија утврђује коначну листу вредновања и рангирања и предлог одлуке о избору програма и расподели средстава доставља Већу на усвајање. Веће доноси одлуку о избору програма и расподели средстава у року од 5 дана од дана утврђивања коначне листе.

На основу одлуке из претходног става, председник градске општине Младеновац закључује појединачне уговоре о финансирању, односно суфинансирању програма средствима из буџета градске општине Младновац.
Одлука о избору програма удружења објављује се на званичној инернет страници градске општине Младеновац, огласним таблама Управе градске општине Младеновац и може бити објављена у локалним  средствима јавног информисања.

Удружењима која су добила средства за суфинансирање програма, а која не поднесу извештај о реализацији програма и утрошеним средствима и не оправдају одобрена средства, не могу се додељивати средства из буџета градске општине Младеновац по новим конкурсима и за нове програме у наредне две године.
Пријаве на конкурс са свом потребном документацијом подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације (Образац 1). Пријаве се подносе у затвореној коверти у штампаном издању и на ЦД-у на писарници Управе градске општине Младеновац или  путем поште препорученом пошиљком на адресу: градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, Младеновац 11400 са назнаком НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ БУЏЕТА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ  КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2017. ГОДИНИ“.
Јавни конкурс ће бити отворен од дана објављивања истог на званичној инернет страници градске општине Младеновац па до утрошка средстава предвиђених за финансирање програма удружења Одлуком о буџету градске општине Младеновац за текућу годину, а најкасније до 15. новембра 2017. године.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
За све додатне информације, учесници на јавном конкурсу могу се обратити на телефон: 8241-634, радним данима од 8,00 до 15,00 часова.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-2-37/3-1/2017, 13. фебруара  2017. године

Preuzmite

Preporuka

Sportsko-lekarska ordinacija Cardio sport

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *