sreda , 12 jun 2024
Početna / Poljoprivreda / Finansiranje udruženja u poljoprivredi

Finansiranje udruženja u poljoprivredi

Republika Srbija

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
U skladu sa čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11 – dr.
zakoni), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za
finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br.
8/12, 94/13 i 93/15) i čl. 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik
RS”, broj 99/16) razdeo 23, funkcija 420, Program 0101 Uređenje i nadzor u oblasti
poljoprivrede, programska aktivnost 0001 Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, Ministarstvo
poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisuje

J A V N I K O N K U R S
ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I
RURALNOG RAZVOJA, A KOJI SU OD JAVNOG INTERESA 2017.

Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i
ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.
Oblast javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.
Opšti cilj javnog konkursa: unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima
sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.
Prioritetne tematske oblasti su:
1) stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;
2) modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;
3) efikasno upravljanje zemljištem;
4) unapređenje stanja fizičkih resursa;
5) unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;
6) prilagođavanje i ublažavanje uticaja klimatskih promena;
7) tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;
8)ispitivanje tržišta i plasmana;
9) razvoj tržišnih lanaca;
10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima
rada u poljoprivredi;
11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;
12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala i
13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda.
Detaljne informacije o načinu realizacije navedenih tematskih oblasti date su u
Smernicama za podnosioce predloga projekata po Javnom konkursu koje su sastavni deo Javnog
konkursa.
Neophodno je da predloženi projekti budu u saglasnosti sa opštim ciljem konkursa i u
okviru tematske oblasti sa konkretnim i merljivim rezultatima.
2/4
Opredeljena sredstva: 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara u bruto iznosu
Odabrani projekati biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00
(milion) dinara u bruto iznosu po projektu.
Imajući u vidu da se prijave primaju u dva kruga, maksimalan broj projekata koji se može
finansirati/sufinansirati u svakom od krugova nije određen već je uslovljen maksimalnim
iznosom sredstava po jednom krugu – 1/2 od ukupno opredeljenih sredstava za ovaj konkurs, pri
čemu iznos sredstava u drugom krugu može biti i veći od ½ imajući u vidu eventualno
neutrošena sredstva opredeljena za prvi krug.
Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata: maj/juni 2017. godine.
Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog
cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:
– koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
– čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti
poljoprivrede i ruralnog razvoja;
– imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.
Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se
u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.
Ostali uslovi:
U skladu sa Konkursom, mogu se predložiti projekti:
– koji se realizuju na području Republike Srbije;
– čiji je period realizacije zaključno sa 31. decembrom 2017. godine;
– koji se odnose na jednu prioritetnu tematsku oblast;
– udruženje može podneti više zahteva/projekata ili biti partner u više projekata čiji
su predlagač druga udruženja, ali po javnom konkursu može ostvariti pravo na naovčana
sredstva samo po jednom projektu/zahtevu, pri čemu može biti finansiran/sufinansiran
najbolje plasirani projekat u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja
Obavezna konkursna dokumentacija:
1. Spisak dokumenta koji se dostavlja (Obrazac br. 1);
2. Opšti podaci o podnosiocu prijave (Obrazac br. 2);
3. Opšti podaci o projektu (Obrazac br. 3);
4. Biografije lica koja realizuju projekat (Obrazac br. 4);
5. Detaljan opis projekta – slobodna forma;
6. Budžet i narativni opis budžeta – slobodna forma;
Dodatna konkursna dokumentacija:
Pored navedene obavezne konkursne dokumentacije neophodno je da podnosilac dostavi
kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja, kao i druga dokumenta relevantna za
realizaciju projekta (pisma preporuke i sl).
U slučaju održavanja različitih vidova edukacija (npr. predavanja, radionice, obuke i sl.)
neophodno je dostaviti detaljan plan obuka sa navedenim temama.
Način dostavljanja dokumentacije
Obavezna konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica i overena
pečatom udruženja na svakoj stranici), kao i dodatna konkursna dokumentacija dostavlja se u
3/4
jednom primerku u zatvorenoj koverti poštom na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
ul. Nemanjina 22-26
11000 Beograd
sa naznakom: Za KONKURS – ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U
OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA, A KOJI SU OD JAVNOG INTERESA
U 2017. GODINI
TEMATSKA OBLAST ____________________________________________
(obavezno naznačiti jednu tematsku oblast na koju se projekat prioritetno odnosi)
(NE OTVARATI)
ili lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici Uprave za zajedničke poslove
republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.
Konkursnu dokumentaciju neophodno je dostaviti i u elektronskoj verziji na CD-u.
Na poleđini koverte obavezno napisati naziv i adresu podnosioca prijave.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili
poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.
Rokovi za podnošenje prijava na Javni konkurs i odlučivanje o dodeli sredstava_
Rok za podnošenje prijava je od 21. marta do 10. aprila 2017. godine za prvi krug, od
3.jula do 21.jula 2017. godine za drugi krug.
NAPOMENA: U napred navedenim rokovima se mogu podneti prijave za projekte sa rokom
realizacije tokom cele budžetske 2017. godine.
Konkursna komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata na najviše
svaka dva meseca od početka roka za podnošenje prijava (u daljem tekstu: Lista) i iste objavljuje
na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprava.
Odluka o izboru projekata donosi se u roku od 30 dana od dana utvrđivanja konačne Liste i
objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.
Izbor projekata vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
– Reference projekta: način realizacije projektnih aktivnosti u okviru odabrane
tematske oblasti; dužina trajanja projekta; broj lica koja realizuju projekat; očekivani
rezultati projekta;
– Ciljevi koji se postižu: mogućnost implementacije projekta; stepen unapređenja stanja
u oblasti u kojoj se projekat sprovodi; obim zadovoljavanja javnog interesa – veličina
ciljne grupe obuhvaćena projektom; mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost;
promocija rodne ravnopravnosti i jačanje uloge ranjivih društvenih grupa;
– Sufinansiranje projekta iz drugih izvora (procenat sufinansiranja): sopstveni
prihodi, sredstva AP/JLS, kao i donacije iz drugih izvora;
– Opravdanost budžeta projekta: opravdanost strukture (vrste) i visine troškova;
– Kapacitet udruženja i kvalifikacije projektnog tima;
– Prethodno iskustvo udruženja u sprovođenju projekata iz tematske oblasti na koju se
odnosi predlog projekta;
– Geografsko područje sprovođenja (opština/grad);
4/4
Ministarstvo će finansirati/sufinansirati samo projekte koji budu bodovani sa 50 i
više bodova, pri čemu je broj lica sa kojima će biti zaključen ugovor uslovljen
opredeljenim iznosom sredstava u svakom od krugova.
Ostale napomene:
Neće se razmatrati/vrednovati:
– nepotpune prijave;
– neblagovremene prijave;
– prijave podnete suprotno uslovima konkursa;
Sastavni deo javnog konkursa čine:
– Smernice za podnosioce predloga projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje
projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2017. godini;
– Spisak dokumenta koji se dostavlja (Obrazac br. 1);
– Opšti podaci o podnosiocu Prijave (Obrazac br. 2);
– Opšti podaci o projektu (Obrazac br. 3);
– Biografije lica koja realizuju projekat (Obrazac br. 4);
– Detaljan opis projekta (u skladu sa smernicama);
– Budžet i narativni opis budžeta (u skladu sa smernicama)
Nakon donošenja konačne odluke o projektima koji će biti finansirani/sufinansirani,
udruženja čiji projekti će biti finansirani su u obavezi da kod Uprave za trezor otvore poseban
namenski račun za uplatu opredeljnog iznosa i o tome obaveste ministarstvo pre zaključenja
ugovora.
Sa podnosiocima prijava čiji projekti budu odabrani za finansiranje/sufinansiranje
biće zaključeni ugovori kojim će precizno biti definisana prava i obaveze ugovornih strana.
Isplata sredstava se vrši 100% nakon potpisivanja ugovora, a po prijemu odgovarajućeg
sredstva obezbeđenja.
U slučaju da se od strane ovlašćenih lica ministarstva utvrdi da sredstva nisu
opravdana, navedeno udruženje je u obavezi da vrati ministarstvu neopravdani iznos sredstava sa
zakonskom zateznom kamatom od dana uplate do dana vraćanja i neće biti u mogućnosti da
narednih godina učestvuju u konkursima MPZŽS.
Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/ 363-1667 i 011/361-6278.
Isplata sredstava po ovom konkursu se vrši u skladu sa napred navedenim pravilima, u
svakom krugu do 1/2 ukupno opredeljenih sredstava za ove namene, a do maksimalnog iznosa od
20.000.000,00 dinara bruto, bez obzira na mesto na rang listi, pri čemu iznos u drugom krugu
može biti i veći u zavisnosti od utroška sredstava u prvom krugu.
Tekst javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu
se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.mpzzs.gov.rs) i Portalu e-Upr

Preporuka

Konferencija za štampu grupe Dogovor za Mladenovac: Prioritet je borba za slobodu

Danas su predstavnici političke grupe Dogovor za Mladenovac, koji u novom sazivu Skupštine Mladenovca imaju …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *