petak , 24 марта 2023
Najnovije vesti
Početna / Poljoprivreda / Supružnicima duplo gazdinstvo

Supružnicima duplo gazdinstvo

 

 

Kao dugoočekivana najava, ovim izmenjenim prailnikom, supružnici mogu imati dva posebna gazdinstva, što do sada nije bilo moguće po poslednjem pravilniku.

 

Na osnovu člana 26. stav 8. i člana 29. stav 3. Zakona o

poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09,
10/13 – dr. zakon i 101/16),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi
PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za
pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
Član 1.
U Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status
poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 17/13,
102/15 i 6/16), u članu 4. stav 2. briše se.
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.
Član 2.
U članu 9. stav 3. reči: „stava 1. tač. 3) i 4)” zamenjuju se rečima:
„stava 1. tač. 1) i 2)”.
Član 3.
U članu 15. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:
„1) ako se ne izvrši obnova registracije u skladu sa članom 13.
ovog pravilnika;”.
Tačka 5) menja se i glasi:
„5) u slučaju nepridržavanja propisa, i to:
(1) dostavljanja netačnih podataka koji se odnose na ostvarivanje
prava, posle odobravanja podsticaja, u postupku inspekcijske
kontrole, odnosno kontrole podsticaja na licu mesta,
(2) davanja neistinitih podataka u postupku davanja
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup, odnosno na
korišćenje, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava,
(3) nepridržavanja ugovornih obaveza po ugovorima sa
Ministarstvom,
(4) falsifikovanja dokaza koji su u vezi sa predmetom
podsticaja,
(5) otuđenja predmeta podsticaja pre roka, suprotno propisu za
dodelu podsticaja,
(6) nečuvanja dokumentacije u propisanom roku, u skladu sa
posebnim propisima,
(7) ostvarivanja prava na podsticaje za druga lica,
(8) podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za
istu svrhu po više propisa u toku kalendarske godine,
(9) onemogućavanja inspekcijske kontrole, odnosno kontrole
podsticaja na licu mesta,
(10) korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
bez pravnog osnova,
(11) ometanja poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj
svojini,
(12) ometanja postupka javnog nadmetanja prilikom davanja
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup,
(13) davanja zakupljenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj
svojini u podzakup, odnosno privremeno korišćenje,
(14) vršenja investicionih radova na poljoprivrednom zemljištu
u državnoj svojini ili menjanja načina njegovog korišćenja bez
saglasnosti Ministarstva, osim u slučaju podizanja infrastrukture
na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini pre stupanja na
snagu posebnog propisa koji uređuje postupak davanja u zakup,
odnosno na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj
svojini,
(15) spaljivanja organskih ostataka posle žetve useva,
(16) pričinjavanje poljske štete na usevima, sadnicama, kao i
svako drugo oštećenje na poljoprivrednom zemljištu,
(17) korišćenja biološki nerazgradive folije na obradivom
poljoprivrednom zemljištu,
(18) podizanja veštačkih livada i pašnjaka na obradivom
poljoprivrednom zemljištu četvrte i pete katastarske klase, odnosno
podizanja šuma na obradivom poljoprivrednom zemljištu bez
prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva,
(19) menjanja namene i drugog oblika raspolaganja na zemljištu
koje je preneto selima na korišćenje, izuzev izgradnje ribnjaka,
(20) neuspostavljanja plodoreda i nevođenja knjige polja
prilikom korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
na osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju poljoprivrednog
zemljišta u državnoj svojini,
(21) koji se odnose na proizvodnju i promet vina, rakije i drugih
alkoholnih pića i piva,
(22) koji se odnose na proizvodnju i promet etanola,
(23) koji se odnose na bezbednost hrane, zdravlje bilja, biljnih
proizvoda i propisanih objekata, koje se skladišti, seje, sadi,
proizvodi, dorađuje, prerađuje i stavlja u promet,
(24) započinjanja upotrebe genetički modifikovanih organizama
i proizvoda od genetički modifikovanih organizama u zatvorenim
sistemima, namerno uvođenje u životnu sredinu, stavljanje u promet
ili gajenje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ministarstva,
(25) neuništavanja otpada koji sadrži, sastoji se ili je dobijen
od genetički modifikovanih organizama, kao i otpada koji je nastao
upotrebom genetički modifikovanih organizama uz prisustvo
ovlašćenog lica tako da genetički modifikovani organizam više ne
bude sposoban za razmnožavanje i prenos genetičkog materijala na
druge vrste;”.
Član 4.
U članu 16. stav 5. briše se.
Član 5.
Član 17. menja se i glasi:
„Pasivni status traje:
1) do obnove registracije za narednu godinu, u slučaju iz člana
15. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika;
2) do ponovnog sticanja uslova za upis, odnosno obnovu
registracije, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika;
3) do otklanjanja razloga (isplate dospelog kredita ili rata
kredita, odnosno dospelih rata za zakup poljoprivrednog zemljišta u
državnoj svojini, povraćaja više primljenih sredstava i sl.), u
slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;
4) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog
statusa, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika;
5) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog
statusa, u slučajevima iz člana 15. stav 2. tačka 5) podtač. (2), (3) i
(6)–(22) ovog pravilnika;
6) pet godina od donošenja rešenja o određivanju pasivnog
statusa, u slučajevima iz člana 15. stav 2. tačka 5) podtač. (1), (4),
(5) i (23)–(25) ovog pravilnika.
Po isteku polovine trajanja pasivnog statusa u slučajevima iz
stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, poljoprivredno gazdinstvo može
podneti zahtev za prevremeni prestanak pasivnog statusa i obnovu
aktivnog statusa u kome navodi opravdane razloge za prevremeni
prestanak pasivnog statusa.
U periodu iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, poljoprivredno
gazdinstvo može podneti samo jedan zahtev iz stava 2. ovog člana.
Zahtev iz stava 2. ovog člana poljoprivredno gazdinstvo podnosi
Komisiji za ocenu pasivnog statusa, koju obrazuje ministar (u daljem
tekstu: Komisija).
Preuranjen, nepotpun i nedopušten zahtev za prevremeni
prestanak pasivnog statusa i obnovu aktivnog statusa
poljoprivrednog gazdinstva odbacuje se bez razmatranja.
U roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva iz stava 2.
ovog člana, Komisija razmatra zahtev i dostavlja ministru
obrazloženi predlog odluke povodom zahteva.
Pri razmatranju zahteva iz stava 6. ovog člana, Komisija ceni
opravdanost razloga za prestanak pasivnog statusa, uzimajući u obzir
sve okolnosti konkretnog slučaja, a naročito da li je poljoprivredno
gazdinstvo iz istog razloga ranije bilo u pasivnom statusu, kao i da
li je postupanjem, poljoprivrednog gazdinstva na osnovu kog je
utvrđen pasivan status, nastupila šteta, odnosno da li je
poljoprivredno gazdinstvo otklonilo, odnosno naknadilo ovu štetu.
Odluka ministra po zahtevu za prevremeni prestanak pasivnog
statusa i obnovu aktivnog statusa je konačna.”
Član 6.
Prilog 3, Prilog 4 i Šifarnik biljne proizvodnje i druge
namene zemljišnih parcela, koji su odštampani uz Pravilnik o
upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije,
kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
(„Službeni glasnik RS”, broj 17/13, 102/15 i 6/16) i čine njegov
sastavni deo zamenjuju se novim Prilogom 3, Prilogom 4 i
Šifarnikom biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela,
koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Član 7.
U 2017. i 2018. godini poljoprivrednik se izjašnjava da li je
njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno porodično
poljoprivredno gazdinstvo ili nekomercijalno porodično
poljoprivredno gazdinstvo, prilikom upisa, odnosno prilikom prve
promene podataka u kalendarskoj godini koji se odnose na upis u
Registar u 2017. godini, odnosno 2018. godini.
Uslov za pasivni status u 2017. i 2018. godini ne stiče se ako
poljoprivredno gazdinstvo ne izvrši obnovu registracije.
Poljoprivredno gazdinstvo koje se na dan stupanja na snagu ovog
pravilnika nalazi u pasivnom statusu iz razloga utvrđenom u članu
5. stav 1. ovog pravilnika, u 2017. i 2018. godini vodi se u aktivnom
statusu ako Upravi podnese zahtev za obnovu aktivnog statusa i
dostavi sve podatke koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru
ili izjavu da podaci u Registru nisu promenjeni.
Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-109/2017-09
U Beogradu, 27. aprila 2017. godine
Ministar,
Branislav Nedimović

 

Izvor: Subvencije.rs

Preporuka

Potera za alasima

Fudbaleri Karadjordja iz Topole sutra na svom terenu dočekuju ekipu Rudara iz Stamnice. Topolci su …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *