sreda , 12 jun 2024
Početna / Poljoprivreda / Bespovratna sredstva za plastenike

Bespovratna sredstva za plastenike

 

 

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Podsticajna sredstva se mogu dobiti za:
Konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične)
Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika
Folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote, izuzimajući malč folije
Mreže za senčenje objekta
Oprema za ventilaciju, hlađenje odnosno grejanje prostora (centrifugalni ili aksijalni ventilatori, izmenjivači toplote, kompresori, kondenzatori, ventili, kotlovi/gorionici i pumpe za cirkulaciju vazduha)
Sistemi za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora mikroorošavanjem (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili i slavine)
Oprema za ispitivanje parametara zaštićenog prostora:
7.1 Instrumenti za merenje nivoa ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru
7.2 Instrumenti za merenje temperature i vlažnosti zemljišta, supstrata i vazduha
7.3 Instrumenti za merenje elektro provodljivosti vode i hranljivog rastvora (ES metri)
7.4 Instrumenti za merenje kiselosti zemljišta i supstrata (pH metri).
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
preduzetnik;
privredno društvo;
zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
srednja škola;
naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.
Lice iz tačaka. 2) – 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:
nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.
Privredno društvo i zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje i ako:
je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.
Srednja škola može ostvariti pravo na podsticaje ako:
se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;
ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.
Naučnoistraživačka organizacija može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.
Opšti uslovi za odobravanje prava na podsticaje
Pravo na odobravanje podsticaja imaju lica koja:
nisu započela realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;
nemaju nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
su izmirila dospele poreske obaveze;
iznos pojedinačnog predračuna veći od 50.000 dinara i ako je na predračunu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara;
dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Posebni uslovi za odobravanje prava na podsticaje u okviru programa za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnuh kultura:
u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura iz ovog pravilnika;
je investicija vezana za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura ovog pravilnika, na poljoprivrednom zemljištu prijavljenog u registru.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje prava na podsticaja.
Zahtev za ostvarivanje prava ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.
Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Podsticaj iznosi 50% od investicije bez PDV-a, a ukoliko je korisnik podsticaja sa mestom prebivališta u naselju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, podsticaj iznosi 65% od investicije bez PDV-a.
Spisak naselja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, možete pronaći OVDE.
Ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.
Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruje i lice koje je u potpunosti realizovalo investiciju u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.
 

Izvor: Subvencije.rs

Preporuka

Konferencija za štampu grupe Dogovor za Mladenovac: Prioritet je borba za slobodu

Danas su predstavnici političke grupe Dogovor za Mladenovac, koji u novom sazivu Skupštine Mladenovca imaju …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *