subota , 9 децембра 2023
Početna / Vesti / Konkurs za pošumljavanje i rekonstrukciju šumskih puteva

Konkurs za pošumljavanje i rekonstrukciju šumskih puteva

 

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2018. godinu
Preuzimanje:

I
Raspisuje se III Konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2018. godinu (u daljem tekstu: Konkurs), za poslove pod rednim br. 2. i 4. Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/18), i to:

1. POŠUMLJAVANJE (jesen 2018. godine)

– Pošumljavanje goleti (na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini).
– Podizanje plantaža i intenzivnih zasada (na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini).
– Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima) i to:
a) četinari,
b) tvrdi i plemeniti lišćari,
v) meki lišćari,
g) bagrem.
– Sanacija površina pošumljavanjem (na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini).
– Melioracija degradiranih šuma (na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini).

2. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA

– Radovi na I fazi.
– Radovi na II fazi.
– Radovi na I i II fazi.
– Rekonstrukcija šumskog puta.
– Sanacija šumskog puta.

Gradnja mosta na trasi šumskog puta:

a) do 5 metara raspona;
b) od 5 do 10 metara raspona;
v) preko 10 metara raspona.

II
Prijavu za dodelu sredstava može podneti:

1) sopstvenik, odnosno korisnik šuma i šumskog zemljišta;
2) pravno lice i preduzetnik, ako je zaključio ugovor o izradi i realizaciji projekata sa sopstvenikom, odnosno korisnikom šume ili zemljišta na kome će se izvoditi radovi.

Fizičko lice ostvaruje pravo na dodelu šumskih sadnica ili kompletno pošumljavanje preko pravnog lica, odnosno preduzetnika koji ima obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast šumskog reproduktivnog materijala sa kojim je sklopilo ugovor.

III
Pravo na dodelu sredstava ima podnosilac prijave koji će poslove iz tačke I. konkursa izvršiti na području Republike Srbije, osim na području Autonomne pokrajine Vojvodine.

IV
Prijava za dodelu sredstava se podnosi u pisanoj i elektronskoj formi.

U elektronskoj formi se dostavljaju popunjeni tabelarni obrasci, koji se u formi obrasca preuzimaju sa internet stranice Uprave za šume.

Popunjene tabele obrasca prijave u formi u kojoj su preuzete, dostaviti na e-mail adresu: gordana.gligoric@minpolj.gov.rs, kao i u pisanoj formi uz prijavu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

V

Prijava za dodelu sredstava sadrži: opšte podatke – naziv podnosioca prijave, ime i prezime lica koje ga zastupa, matični broj, poreski identifikacioni broj, broj računa otvoren kod Uprave za trezor, odnosno kod odgovarajuće banke, kao i dokaz da je registrovan za obavljanje delatnosti za koju podnosi prijavu.
Uz pisanu prijavu podnosilac je dužan da dostavi i sledeće:

1) Program, odnosno projekat sačinjen u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, br. 17/13 i 20/16) (u daljem tekstu: Pravilnik), sa detaljnom kalkulacijom troškova sa PDV-om za sve vrste posla i po svakom objektu iz podnetog programa – projekta i to:
• Za poslove pod rednim brojem 1. Pošumljavanje – program za poslove pošumljavanje goleti, podizanje plantaža i intenzivnih zasada, sanacija površina pošumljavanjem i melioracija degradiranih šuma i šikara, koji se planiraju u uređenim šumama, sadrži kopiju izvoda iz posebne osnove opisa staništa, plana gajenja i popunjene evidencije izvršenih radova, odnosno izvod iz programa gazdovanja šumama za pošumljavanje na zemljištu sopstvenika – fizičkih lica. Izvod iz posebne osnove opisa staništa i plana gajenja nije potrebno dostaviti za gazdinske jedinice za koje su Upravi za šume dostavljene osnove gazdovanja u elektronskom obliku.

Za radove na sanaciji površina pošumljavanjem neophodno je dostaviti zapisnik inspektora u kome je utvrđeno kada je nastao požar ili neka druga prirodna nepogoda i kolika je oštećena površina koja je premerom utvrđena i kartirana u razmeri 1:10000, kao i sanacioni plan za površine zahvaćene prirodnom nepogodom.
Za radove na melioraciji degradiranih šuma i šikara, pored navedenih podataka, program sadrži i izvođački projekat gazdovanja šumama.

Program za poslove koji se planiraju u neuređenim šumama, u šumama i na šumskom zemljištu u svojini fizičkih lica, kao i na zemljištu van šumskog područja, sadrži podatke o vlasniku zemljišta, lokaciji i klasi zemljišta, opis staništa, podatke o vrsti, starosti i količini sadnog materijala i kopiju ugovora koji podnosilac zahteva zaključuje sa vlasnikom zemljišta. Broj sadnica po hektaru za pošumljavanje navedenih površina utvrđuje se programom u zavisnosti od uslova staništa, i ne može biti manji od:

– 300 komada za sadnice topola,
– 500 komada za sadnice divlje trešnje i domaćeg oraha,
– 2000 komada za školovane i nisula sadnice ostalih vrsta, javora i jasena,
– 2500 komada za neškolovane sadnice četinarskih vrsta i bagrema.

Pravno lice, odnosno preduzetnik, preko koga fizičko lice ostvaruje pravo na besplatne sadnice ili kompletno pošumljavanje, izrađuje i dostavlja program za pošumljavanje i ugovor sa vlasnikom zemljišta, a na osnovu podnetog zahteva fizičkog lica i dokaza o vlasništvu. Za suvlasničke površine neophodno je dostaviti i saglasnost suvlasnika.

Minimalna površina parcele za koju se izrađuje program i podnosi zahtev je pet ari.

• Za poslove pod rednim brojem 2. Gradnja i rekonstrukcija šumskih puteva, sanacija oštećenja šumskog puta, gradnja mosta na trasi šumskog puta, glavni projekat urađen u skladu sa Pravilnikom.
2) Kopiju dobijene saglasnosti za promenu namene poljoprivrednog zemljišta izdatu od strane Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, ako se pošumljavanje goleti izvodi na obradivom poljoprivrednom zemljištu I do V katastarske klase.
3) Odluku nadležnog organa upravljanja podnosioca prijave o usvajanju programa, odnosno projekata koji učestvuju na konkursu.
4) Dokaz o obezbeđenom sadnom materijalu (sopstveni sadni materijal – navesti naziv rasadnika) ili ugovor zaključen sa proizvođačem upisanim u knjigu proizvođača i dobavljača reproduktivnog materijala koju vodi Uprava za šume).
5) Izjavu odgovornog lica da se podneti program – projekat ne finansira od strane nekog drugog davaoca sredstava za iste namene a ukoliko postoji sufinansiranje od strane drugog davaoca sredstava za te namene neophodno je dostaviti kopiju ugovora sa istim.

Prijave i programe – projekte grupisati po vrstama posla od rednog br. 1-2, redosledom iz tačke I. Konkursa i prioritetima koje podnosilac prijave utvrdi.

VI
Pri kalkulaciji troškova za sve vrste radova, pored materijalnih troškova za pojedine vrste poslova, kalkulišu se i troškovi naknada za rad radne snage potrebne za izvođenje radova, bez obzira da li se radovi izvode sopstvenom radnom snagom ili angažovanom po osnovu ugovora sa izvođačem radova. Ne kalkulišu se naknade za stručno tehničke poslove tehničara, poslovođa, inženjera i dr. zaposlenih kod korisnika šuma, što predstavlja učešće korisnika šuma u određenom vidu posla.

Režijski troškovi se kalkulišu u iznosu do 10% od ukupne vrednosti programa/projekta, ako ta vrednost ne prelazi 5.000.000,00 dinara, odnosno do 5% za programe i projekte čija ukupna vrednost prelazi 5.000.000,00 dinara.
Troškovi se priznaju u bruto iznosu, odnosno sa uračunatim PDV-om, obračunatim u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost za koji nije ostvaren odbitak istog.

VII
Rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 10 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ugovor se zaključuje na osnovu prihvaćenog programa – projekta i raspoloživih sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije, u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.

Izveštaj o rezultatima Konkursa biće objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume.

VIII
Kriterijumi za ugovaranje poslova i dodelu sredstava su:
– hitnost i neophodnost;
– kalkulativna cena po jedinici mere;
– stepen šumovitosti područja u kome se planira izvođenje radova;
– materijalno tehnički kapaciteti za realizaciju projekta;
– razvijenost područja;
– kontinuitet.

IX
Ugovorom koji zaključuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa podnosiocem prijave utvrđuju se uslovi i način korišćenja sredstava iz tačke I. Konkursa, a u zavisnosti od priliva sredstava budžeta Republike Srbije i vremena vršenja pojedinih aktivnosti po projektu.

X
Ovaj konkurs objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume.

Preporuka

Turnir u Topoli, rezultati od petka, parovi za subotu

Odigrane su sve utakmice četvrtog takmičarskog dana na turniru u malom fudbalu u Topoli. Rezultati …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *