utorak , 23 априла 2024
Početna / Poljoprivreda / Београд расписао конкурс за подстицај у пољопривреди
Градски секретар ѕа привреду Милинко Величковић

Београд расписао конкурс за подстицај у пољопривреди

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2021. годину, број: 3-113/21-ГВ од 10.02.2021. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1634/21-Г од 04. марта 2021. године
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). За ову намену обезбеђена су средства у износу од 40.000.000,00 динара.
Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава само по основу једног Јавног позива који расписује Секретаријат за привреду у области пољопривреде за 2021. годину.
Подстицајна средства су намењена за набавку нове опреме након објављивања Јавног позива и то: противграднa мрежa на површини од 0,25 hа до 1 hа; противграднa мрежa са системом за наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,25 hа до 1 hа; пластеник са системом за наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,05 hа до 0,10 hа; жичана ограда за ограђивање вишегодишњих засада, на површини од 0,25 hа до 5 ha; опрема за орезивање воћа – електричне маказе, систем за наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,25 hа до 5 hа; хидрант са или без мерача протока воде; систем за наводњавање „кап по кап са хидрантом са или без мерача протока воде на површини од 0,25 hа до 5 hа ( у даљем тексту: Опрема).
Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за набавку и постављање једне врсте опреме која је предмет Јавног позива.
УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:
 да има пребивалиште на територији града Београда;
 да је катастарска парцела на којoj се поставља опрема на територији града Београда;
 да је носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији града Београда;
 да не користи бесповратна подстицајна средства од стране других буџетских корисника за набавку опреме која је предмет Јавног позива;
 да подносилац захтева и добављач не представљају повезана лица (повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица);
 да носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства има засновану воћарску производњу на површини мањој од 2 hа јагодичастог воћа и хмеља или на површини мањој од 5 hа другог воћа или на површини од 0,10 – 50 hа цвећа или на површини 0,20 – 100 hа винове лозе или да носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства има површину под пластеницима мању од 0,50 hа или површину за производњу поврћа на отвореном простору мању од 3 hа у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја;
 да је катастарска парцела на којoj се поставља опрема:
 у власништву подносиоца пријаве или члана пољопривредног газдинства;
 или у закупу од стране подносиоца пријаве најмање до 31.12.2027. године (уколико подносилац пријаве или члан пољопривредног газдинства није власник пољопривредног земљишта, потребно је да поседује оверен уговор и оверену сагласност власника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме која је предмет Јавног позива), уколико катастарска парцела на којој се поставља опрема има више власника, потребна је оверена сагласност свих сувласника;
 да катастарска парцела има адекватан довод воде;
 да се на катастарској парцели налази засад воћа (уколико подносилац подноси пријаву за набавку и постављање противградне мреже, противградне мреже са системом за наводњавање „кап по кап“, жичане ограде, електричне маказе, хидранта са или без мерача протока воде, система за наводњавање „кап по кап“ или систем за наводњавање „кап по кап са хидрантом са или без мерача протока воде).
Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.
ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
Прихватљиви трошкови су: трошкови набавке и постављања опреме која је предмет Јавног позива.
Подстицајна средства која су наменска и бесповратна додељују се у износу 80% цене прихватљивих трошкова набавке опреме са ПДВ-ом, која је предмет Јавног позива, али да не прелази максимално утврђени износ подстицајних средстава.
Обавезни елементи опреме којe су предмет пријаве као и максимални износи подстицајних средстава у односу на површину парцеле на којој се опрема поставља приказани су у следећој табели.
Врста опреме
Обавезне карактеристике опреме
Површина под опремом
(ha)
Максимални износ подстицајних средстава (RSD)
*Противградна
мрежа са системом за наводњавање „кап по кап“

 1. Противградна мрежа: грамажа 45-50g/m2, ојачана на средини и са стране;
 2. Противградни стубови укупне дужине 4-4,5 m, бетонски, дрвени или челични;
 3. Анкери;
 4. Поцинкована, челична жица и сајла;
 5. Капе за које се фиксира мрежа;
  6.Систем затезача, плакета и конзерватора;
 6. Систем за наводњавање „кап по кап“
  Минимална
  0,25 ha
  Максимална
  1 ha
  до 387.500,00
  до 1.550.000,00
  **Пластеник
  са системом за наводњавање „кап по кап“
  1.Метална конструкција пластеника: челична или поцинковано челична, висине најмање 2,5 m, лукови на растојању од највише 2,0 m;
 7. Врата: лептир или клизајућа врата (Отвори: чеони отвори или бочни отвори);
 8. Фолија: UV Clear, једнострука фолија од 180 микрона са унутрашњом антикапајућом фолијом од 60 микрона, или
 9. Дупла фолија са системом за надувавање;
 10. Систем за наводњавање „кап по кап“
  Минимална 0,05 ha
  Максимална 0,10 ha
  до 500.000,00
  до 1.000.000,00
  Систем
  за наводњавање „кап по кап“
  1.Систем за наводњавање „кап по кап“
  или
  Минимална 0,25 ha
  Максимална 5 ha
  до 37.500,00
  до 750.000,00
  2.Хидрант са или без мерача протока воде или
  Минимална 0,25 ha
  Максимална 5 ha
  до 125.000,00
  3.Систем за наводњавање „кап по кап“ са хидрантом са или без мерача протока воде
  Минимална 0,25 ha
  Максимална 5 ha
  до 162.500,00
  до 875.000,00
  Жичана ограда за ограђивање вишегодишњих засада
  1.Жичана ограда и стубови за ограђивање
  Минимална 0,25 ha
  Максимална 5 ha
  до 70.000,00
  до 1.400.000,00
  Опрема за орезивање воћа електричне маказе
  1 ком
  до 200.000,00
  *Напомена: Подносиоци пријава који имају систем за наводњавање који је у функцији на формираном засаду воћа могу да поднесу пријаву за доделу подстицајних средстава за набавку и постављање противградне мреже без система за наводњавање (максималан износ за 1 ha противградне мреже без система за наводњавање износи 1.400.000,00 динара).
  **Напомена: Подстицајна средства су намењена за постављање једног пластеника (или блок пластеника) на површини од 0,05 hа до 0,10 hа.
  Спецификација опреме у предрачуну и рачуну, мора да садржи обавезне карактеристике опреме као у табели, приказане по ставкама.
  Неприхватљиви трошкови су: царинске, увозне, остале административне таксе, трошкови транспорта, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде, куповина или закуп земљишта, трошкови обезбеђивања воде, половна опрема и материјали, доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве), накнадни и непредвиђени трошкови.
  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
 11. образац пријаве и образац изјаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. годину, читко попуњен и потписан.
  (наведени обрасци могу се преузети на званичној интернет странице Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града
  Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларије бр. 1706 или 1713, сваког радног дана од 9 до 15 часова);
 12. фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом (важеће у тренутку подношења пријаве);
 13. документ оверен од стране банке на име подносиоца пријаве о активном броју наменског рачуна пољопривредног газдинства, издат након објављивања Јавног позива (број рачуна мора бити идентичан броју рачуна који је уписан у изводу из Регистра пољопривредних газдинства – подаци о пољопривредном газдинству), датум, печат и потпис морају бити видљиви;
 14. оригинал ПОТВРДУ О СТАТУСУ У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА (потврда о активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), издату од Управе за трезор након објављивања Јавног позива, датум, печат и потпис морају бити видљиви;
 15. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава – СТРУКТУРА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ са подацима о структури биљне производње, издат од Управе за трезор након објављивања Јавног позива, датум, печат и потпис морају бити видљиви; (врста биљне културе по којој се конкурише мора бити пријављена у структури биљне производње);
 16. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава – ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ са подацима о члановима пољопривредног газдинства, издат од Управе за трезор након објављивања Јавног позива, датум, печат и потпис морају бити видљиви;
 17. оригинал Извод из катастра непокретности издат након објављивања Јавног позива, са подацима о власништву за све катастарске парцеле које су предмет пријаве;
 18. оригинал или оверену фотокопију уговора о закупу или уговора о уступању на коришћење без надокнаде катастарских парцела на којима се поставља опрема, закључених између Подносиоца пријаве и власника предметног земљишта најмање до 31.12.2027. године;
 19. оригинал или оверену фотокопију сагласности власника – сувласника предметне катастарске парцеле који није члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, којом дозвољава постављање опреме која је предмет Јавног позива најмање до 31.12.2027. године (уколико има више власника потребна је сагласност свих сувласника);
 20. оригинал предрачун или *рачун (уколико је опрема већ набављена), потписан и издат од стране добављача након објављивања Јавног позива, у динарском износу, (уколико добаљач није у систему ПДВ-а, у обавези је да у предрачуну односно рачуну, наведе члан Закона по којем је ослобођен обавезе плаћања ПДВ-а). У предрачуну и рачуну мора бити наведена површина на којој се поставља опрема. Предрачуни односно рачуни добављача који нису регистровани у АПР-у неће се разматрати.
  *Подносилац пријаве који је већ извршио набавку опреме доставља и документацију у складу са Јавним позивом у делу који се односи на исплату подстицајних средстава (рачун и отпремницу о извршеној набавци, доказ о извршеном преносу корисника средстава са наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства на рачун добављача, оверен од стране банке, фотокопију гарантног листа или изјаву да опрема не подлеже гаранцији).
  *Подносилац пријаве који је извршио куповину опреме НЕМА ПРЕДНОСТ ПРИЛИКОМ РАНГИРАЊА.
 21. оригинал Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда на име подносиоца пријаве да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или уверење на име подносиоца пријаве да се не води у евиденцији пореских обвезника у тренутку подношења пријаве на свим Општинама града Београда.
  Подносилац пријаве који се бави органском производњом поред наведене документације доставља и Сертификат издат од стране контролне организације за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи.
  Непотпуна, нечитка и непотписана документација, неће се разматрати.
  Секретаријат за привреду задржава право да додатно провери достављену документацију.
  Подносиоци пријава који се искључиво баве пољопривредом поред осталог достављају као доказ оригинал или оверену фотокопију Уверења о подацима унетим у матичну евиденцију ПИО фонда или Уверење о пријавама и одјавама ПИО фонда или пензиони чек на име подносиоца пријаве.
  Секретаријат за привреду задржава право да поред наведене документације затражи од подносиоца пријаве да достави и додатну документацију и доказе релевантне за одлучивање.
  Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.
  КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА НАБАВКУ И ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ Редни број Тип критеријума за избор Бодови 1. Жена носилац регистрованог пољоприведног газдинства 1 2. Носилац пољопривредног газдинства се искључиво бави пољопривредном производњом 3 3. Године старости носиоца пољопривредног газдинства  18-40 година  41-60 година  61 година и више 3 2 1
 22. Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства  5 и више чланова  3-4 члана  1-2 члана 3 2 1 5. Органска производња 2
  Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова, а до утрошка расположивих средстава.
  Предност приликом рангирања имају подносиоци пријава који нису користили подстицајна средства Секретаријата за привреду града Београда у области воћарства и повртарства, као и подносиоци који у предходних пет година нису користили подстицајна средства Секретаријата за привреду града Београда у области пољопривреде.
  У случају да два или више подносилаца пријавe имају исти број бодова предност ће имати млађи подносилац пријаве.
  ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА
  Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства (у даљем тексту: Комисија), на основу приложене документације.
  Подстицајна средства се додељују на основу критеријума рангирања за набавку и постављање опреме, а до утрошка расположивих средстава.
  Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава која ће бити објављена на званичној интернет страници града Београда, као и на огласној табли Градске управе града Београда, Краљице Марије 1, Београд. Приговор на предлог Одлуке може се изјавити Комисији у року од 3 дана након објављивања исте.
  Након објављивања коначне Одлуке о додели подстицајних средстава, на званичној интернет страници града Београда, као и на огласној табли Градске управе града Београда, подносилац пријаве је дужан да у року од 60 дана, набави опрему и Секретаријату за привреду достави документацију у складу са условима Јавног позива о исплати подстицајних средстава, након чега заменик начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата за привреду закључује са корисником подстицајних средстава Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
  ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
  Подстицајна средства се исплаћују када корисник испуни следеће услове:
 • изврши набавку и постављање опреме;
 • достави рачун и отпремницу о извршеној набавци опреме (рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме);
 • доказ о извршеном преносу корисника средстава са наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства на рачун добављача, оверен од стране банке, (доказ је извод или потврда о преносу средстава на ком ће између осталог бити наведено: име и презиме корисника, број рачуна пољопривредног газдинства, износ који се уплаћује, као и назив добављача и његов текући рачун),
 • достави фотокопију гарантног листа или изјаву да опрема не подлеже гаранцији.
  ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
  Корисник подстицајних средстава је дужан да:
 • опрему за коју су му додељена подстицајна средства, не отуђи и не даје другим лицима у закуп у року од пет година након исплате подстицајних средстава;
 • сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година након исплате подстицајних средстава;
 • на захтев Секретаријата за привреду достави податке у вези са производњом и пласманом производа произведених уз коришћење опреме која је набављена у поступку Jавног позива у циљу анализе успеха реализоване мере подршке у воћарству и повртарству.
  Секретаријат за привреду има право да након објављивања Одлуке о додели подстицајних средстава непосредним увидом на терену изврши проверу испуњености услова и обавеза о додели подстицајних средстава па до истека уговорне обавезе.
  НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
  Потребна документација се мора доставити у затвореној коверти са назнаком
  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ – „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте обавезно написати име, презиме, телефон и адресу подносиоца пријаве.
  Достављање затворених коверата са потребном документацијом могуће је:
 • препорученом поштом на адресу Градске управе града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1, 11060 Београд или
 • личном доставом на писарницу Градске управе града Београда на адреси Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1, Београд, 3. спрат, шалтер број 3, а подносилац пријаве ће добити доказ о пријему (пријемни печат са датумом и временом предаје коверте).
  За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона: 011/715-7399, 011/715-7388, 011/715-7831, 011/715-7398, 011/715-7240, 011/715-7418, 011/715-7392.
  Рок за подношење пријава и допуна на шалтеру 3 писарнице Градске управе је 02.04.2021. године до 15 часова.
  Пријаве и допуне поднете препорученом пошиљком предате пошти најкасније до 02.04.2021. године до 15 часова, сматраће се благовременим.
  Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom), неће се разматрати

Preporuka

Veliko priznanje Milanu Mirčiću, nagrada grada Beograda

Mladenovčanin Milan Mirčić dobio je danas veliko priznanje, nagradu grada Beograda za 2023 godinu iz …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *